วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการวิจัยชั้นเรียน

วิจัยชั้นเรียน
     1.ตัวอย่างวิจัยภาษาอังกฤษ               โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
     2.ตัวอย่างวิจัยภาษาไทย                    ค้นหางานวิจัย
     3.ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์
     4.ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์
     5.ตัวอย่างวิจัยสังคมศึกษา

   

กิจกรรมการสรุปงาน

ให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.นักศึกษาสรุปกิจกรรม 2 สัปดาห์ ที่ได้ดำเนินงานในโรงเรียน
2.มีภาพถ่ายประกอบคำอธิบาย(ถ้าดำเนินการได้)
3.ข้อคิดเห็นแต่ละสัปดาห์ในการดำเนินกิจกรรม
4.สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้อาจารย์นิเทศช่วยเหลือ(ถ้ามี)

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเตียมตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การเตียมตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.ต้องปฏิบัติตนเสมือนเป็นครูในโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.มาโรงเรียนก่อน/กลับบ้านหลังครู
3.ต้องเตรียมการสอนทุกครั้งที่สอน มีสมุดบันทึกการสอน แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อที่ใช้ ทุกครั้งที่สอน
4.กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์ อ่านทำความเข้าใจให้ชัดเจน